Życiorys

doc.dr.hab. Irena Bar-Święch

Irena Bar-Święch

    Urodziłam się 21 stycznia  1909 r. w Boguchwale, woj. rzeszowskie. Moimi rodzicami byli Helena z Suszyckich i inż. Wincenty Turowski. Ukończyłam Gimnazjum Państwowe w Kielcach w 1926 r. i zaczęłam studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale  filozoficznym w zakresie filologii polskiej zakończone dnia 27 czerwca 1939 r. stopniem magistra filozofii. Moimi prof. byli prof.Stanisław Windakiewicz, prof. Ignacy Chrzanowski, prof. Kazimierz Witech, prof. Władysław Folkierski, prof. Roman Dyboski, prof. Aleksander Semkowicz, prof. Wacław Sobieski, prof. Witold Taszycki. Szczególnie wiele zawdzięczam prof. I.Chrzanowskiemu w dziedzinie metodyki badań naukowych i zainteresowań epoką stanisławowską. Już w czasie studiów ogłosiłam szereg artykułów źródłowych w czasopismach "Silva Rerum", "Ruch Literacki" i "Pamiętnik Literacki" zajmując zagadnienia na tle porównawczo źródłowym, dzięki czemu udało mi się ustalić źródła powieści Wschodnich Ignacego Krasickiego., oraz odkryć autorstwo Wschodnich opowiadań J.U. Niemcewicza, który był tylko tłumaczem, gdyż utwory są pióra Jana Potockiego. W lutym 1933 r. uzyskałam w Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora filozofii, a moja dyskretacja pt. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770-1777 (Kraków 1933) była drukowana jako nr 40 Prac Historyczno- Literackich wydanych z zasiłku Min. WRiOP.

Od 1 września 1930 r. zaczęłam pracę kontraktową w Bibliotece Jagiellońskiej. W 1932 r. wyszłam za mąż za dr. Adama Bara pracownika tej że Biblioteki, literata i bibliografa.

    Do wybuchu II Wojny Światowej przeszłam w Bibliotece Jagiellońskiej, wszystkie oddziały i zapoznałam się ze wszystkimi rodzajami pracy. W 1935 r. zdałam państwowy egzamin bibliotekarski I kat. w Min. WRiOP. W tym okresie opublikowałam szereg artykułów na podstawie rękopisów  Zapomniany orientalista polski w piędziesiątą rocznicę zgonu Wojciecha Kazimierskiego (1937). W tym okresie byłam korespondentem kulturalnym Pol. Agencji Telegraficznej PAT w Krakowie i odbyłam też szereg podróży zagranicznych do Włoch, Grecji, Turcji, Belgii, Hiszpanii i krajów skandynawskich. W czasie tych podróży miałam okazję zapoznać się z organizacją bibliotek naukowych oraz problemami kształcenia bibliotekarzy.

    W okresie okupacji również pracowałam w Bibliotece Jagiellońskiej i wraz z moim mężem  dr Adamem Barem, głównym redaktorem podziemnego Dziennika Polskiego pisałam szereg artykułów do tego pisma, kompletowałam prasę podziemną wszelkich ugrupowań. Po śmierci mego męża prasę  przekazałam Bibliotece Jagiellońskiej.

Zbiór ten pochodził z trzech źródeł:

  1. egzemplarzy redakcyjnych, które dzięki swym podziemnym kontaktom otrzymywał Adam Bar

  2. zakupu, który Adam Bar uczynił za część swojego honorarium z książki pt. Kumoszki na Parnasie u księgarza Stefana Kamińskiego

  3. wymiany jaką przeprowadziłam już w okresie powojennym za dyrektury Juliana Przybosia w Bibliotece Jagiellońskiej z prof. Lewakiem w Warszawie w zakresie numerów czasopism warszawskich.

  

Po wyzwoleniu Krakowa pracując nadal w Bibliotece Jagiellońskiej z dniem 1.X.1946 r. zostałam powołana na wykładowcę bibliotekarstwa i bibliografii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie i prowadziłam wykłady aż do likwidacji tej uczelni w 1950 r. W latach 1949-1954 byłam też współpracownikiem Krakowskiej Pracowni Bibliograficznej IBL.

 

 

Przebieg pracy w Bibliotece Jagiellońskiej

01.IX.1930 - 31.VIII.1931

    pracownik kontraktowy IX gr.up. z etatu dr. Birkenmajera na rocznym urlopie

01.IX.1931 - 31.VIII.1939

    

     kontraktowa siła pomocnicza płatna 100 zł z Funduszu Ministerstwa WRiOP    

     na katalogowanie druków zbędnych

15.VII.1940 - 31.VII.1944

      okupacja wynagrodzenie 320 zł

22.I.1945 - 31.I.1946

      pracownik kontraktowy XII gr.up.

01.II.1946 - 30.IX.1950

      asystent prowadzący w VI gr.up.

01.X.1950 - 08.II.1954

      bibliotekarz V gr.up.

09.II.1954

      tytuł naukowy kustosza IV gr.up.

01.VI.1956

      kustosz służby bibliotecznej

01.II.1962

      kustosz dyplomowany

 01.VIII.1967

      starszy kustosz dyplomowany